Αρχή arrow Ανακοινώσεις - Δ.Τύπου arrow Έγκριση Προγράμματος Υπερωριακής Εργασίας στη ΔΕΥΑΧ για το 1ο και 2ο εξάμηνο του 2017
Έγκριση Προγράμματος Υπερωριακής Εργασίας στη ΔΕΥΑΧ για το 1ο και 2ο εξάμηνο του 2017 Εκτύπωση E-mail

Αριθ. Απόφ. 390/08-12-2016

ΑΔΑ: 6ΚΜΟΟΕΨΡ-4Ω0

Έγκριση Προγράμματος Υπερωριακής Εργασίας κατά τις απογευματινές ώρες, τις νυκτερινές ώρες ή/και κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες στη Δ.Ε.Υ.Α.Χ. για το πρώτο και το δεύτερο εξάμηνο του 2017.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ε.Υ.Α. Χανίων, με σκοπό την οριστική επίλυση του ζητήματος της υπερωριακής απασχόλησης κατά τις κατά τις απογευματινές ώρες, τις νυκτερινές ώρες ή/και κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες και την κατανομή τους ανά εξάμηνο, ούτως ώστε να διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών της Δ.Ε.Υ.Α.Χ., παρακαλούμε όπως εγκρίνετε το Πρόγραμμα Υπερωριακής Εργασίας κατά τις απογευματινές ώρες, τις νυκτερινές ώρες ή/και κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες στη Δ.Ε.Υ.Α.Χ. για το πρώτο και το δεύτερο εξάμηνο του 2017, σύμφωνα με τους παρακάτω πίνακες έχοντας υπόψη: 1. Το άρθρο 20 του Ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176Α’/16-12-2015),

2. Το άρθρο 61 του Ο.Ε.Υ. της Δ.Ε.Υ.Α. Χανίων (ΦΕΚ Β 2957/16-09-2016), 3. Τον αριθμό των υπηρετούντων υπαλλήλων της Δ.Ε.Υ.Α. Χανίων της 07/12/2016 (Τακτικό Προσωπικό Αορίστου Χρόνου και Συμβασιούχοι Ορισμένου Χρόνου), τον αριθμό των κατά πάσα πιθανότητα αποχωρήσεων του 2017 και τον αριθμό των κατά πάσα πιθανότητα νέων προσλήψεων Συμβασιούχων Ορισμένου Χρόνου, 4. Τους λόγους για τους οποίους θα αναγκαστεί το προσωπικό της επιχείρησης να πραγματοποιήσει υπερωρίες που είναι η ετοιμότητα προς άμεση αποκατάσταση βλαβών στα δίκτυα Ύδρευσης, Αποχέτευσης και Βιολογικού εκτός του νόμιμου ωραρίου, η μεγάλη μείωση του προσωπικού λόγω αθρόων συνταξιοδοτήσεων σε συνδυασμό τον διπλασιασμό των εξυπηρετούμενων Δημοτών και τον πενταπλασιασμό του μήκους των δικτύων που λόγω Καλλικράτη ανέλαβε η ΔΕΥΑΧ, 5. Την αύξηση της γραφειοκρατικής διαδικασίας διεκπεραίωσης πλήθους διοικητικών και οικονομικών θεμάτων λόγω διπλασιασμού του αριθμού των καταναλωτών της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. μετά το 2011 σε συνδυασμό με την έλλειψη προσωπικού είτε λόγω συνταξιοδοτήσεων είτε λόγω περιορισμού των προσλήψεων, 6. Τις σχετικές πιστώσεις που έχουν προβλεφθεί στον προϋπολογισμό της ΔΕΥΑΧ για το 2017 και συγκεκριμένα με Κ.Α. 6022.00 και 6042.00 και 7. Τους αντίστοιχους πίνακες υπερωριών που είχαν εγκριθεί για το 2016, αποφασίζει ομόφωνα όπως Εγκρίνει το Πρόγραμμα Υπερωριακής Εργασίας κατά τις απογευματινές ώρες, τις νυκτερινές ώρες ή/και κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες για τις υπηρεσίες της ΔΕΥΑΧ, για το πρώτο και το δεύτερο εξάμηνο του 2017, σύμφωνα με τους παρακάτω πίνακες:

Ι. Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ 2017

Α) ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΕΣ ΩΡΕΣ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑ

ΩΡΕΣ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΠΕ

5

600

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΤΕ

5

600

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ – ΕΡΓΟΔΗΓΟΙ ΔΕ

18

980

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΕ

7

600

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΤΕ

13

400

ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΤΕΣ

5

240

ΤΕΧΝΙΤΕΣ

18

1.500

ΟΔΗΓΟΙ – ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ

7

600

ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ

4

300

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ

7

600

ΕΡΓΑΤΕΣ

12

1.400

ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΟΙ ΔΗΜΟΥ

3

360

ΕΚΤΑΚΤΟΙ ΣΟΧ

58

2.500

ΣΥΝΟΛΑ

162

10.680

Β) ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΙΣ νυκτερινές ώρες Ή/και κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑ

ΩΡΕΣ ΑΡΓΙΩΝ

ΩΡΕΣ ΝΥΚΤΕΡ.

ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΩΡΕΣ ΝΥΚΤΕΡ. ΑΡΓΙΩΝ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΠΕ

5

2

190

0

0

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΤΕ

5

2

190

0

0

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ – ΕΡΓΟΔΗΓΟΙ ΔΕ

18

9

480

0

0

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΕ

7

2

190

0

0

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΤΕ

13

7

200

50

50

ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΤΕΣ

5

5

100

0

0

ΤΕΧΝΙΤΕΣ

18

18

900

200

70

ΟΔΗΓΟΙ – ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ

7

7

380

80

30

ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ

4

4

60

30

10

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ

7

7

500

250

120

ΕΡΓΑΤΕΣ

12

12

500

130

80

ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΟΙ ΔΗΜΟΥ

3

3

288

0

0

ΕΚΤΑΚΤΟΙ ΣΟΧ

58

34

1800

260

140

ΣΥΝΟΛΑ

162

112

5.778

1.000

500

ΙΙ. Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ 2017

Α) ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΕΣ ΩΡΕΣ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑ

ΩΡΕΣ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΠΕ

5

600

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΤΕ

5

600

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ – ΕΡΓΟΔΗΓΟΙ ΔΕ

18

980

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΕ

7

600

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΤΕ

13

400

ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΤΕΣ

5

240

ΤΕΧΝΙΤΕΣ

18

1.500

ΟΔΗΓΟΙ – ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ

7

600

ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ

4

300

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ

7

600

ΕΡΓΑΤΕΣ

12

1.400

ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΟΙ ΔΗΜΟΥ

3

360

ΕΚΤΑΚΤΟΙ ΣΟΧ

58

2.500

ΣΥΝΟΛΑ

162

10.680

Β) ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΙΣ νυκτερινές ώρες Ή/και κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑ

ΩΡΕΣ ΑΡΓΙΩΝ

ΩΡΕΣ ΝΥΚΤΕΡ.

ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΩΡΕΣ ΝΥΚΤΕΡ. ΑΡΓΙΩΝ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΠΕ

5

2

190

0

0

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΤΕ

5

2

190

0

0

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ – ΕΡΓΟΔΗΓΟΙ ΔΕ

18

9

480

0

0

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΕ

7

2

190

0

0

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΤΕ

13

7

200

50

50

ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΤΕΣ

5

5

100

0

0

ΤΕΧΝΙΤΕΣ

18

18

900

200

70

ΟΔΗΓΟΙ – ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ

7

7

380

80

30

ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ

4

4

60

30

10

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ

7

7

500

250

120

ΕΡΓΑΤΕΣ

12

12

500

130

80

ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΟΙ ΔΗΜΟΥ

3

3

288

0

0

ΕΚΤΑΚΤΟΙ ΣΟΧ

58

34

1800

260

140

ΣΥΝΟΛΑ

162

112

5.778

1.000

500

- Για τις ανωτέρω εγκεκριμένες απογευματινές ώρες εργασίας, δεν θα υπάρχει υπέρβαση του ορίου των 120 ωρών ανά εξάμηνο, για κανέναν εργαζόμενο.

- Για τις ανωτέρω εγκεκριμένες ώρες εργασίας κατά τις νυκτερινές ώρες ή/και κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες στη Δ.Ε.Υ.Α.Χ. για το πρώτο και το δεύτερο εξάμηνο του 2017, δεν θα υπάρχει υπέρβαση του ορίου των 96 ωρών ανά εξάμηνο, για κανέναν εργαζόμενο.

Η  συνολική δαπάνη για την παραπάνω υπερωριακή απασχόληση, στην περίπτωση της συνολικής πραγματοποίησης, είναι αρκετά μικρότερη του προϋπολογισθέντος ποσού των 75.000,00€ για υπερωριακή απασχόληση το 2017, που είναι το 2,10% του συνόλου των προϋπολογισθέντων για όλο το 2017 τακτικών αποδοχών τακτικού & εκτάκτου προσωπικού που θα είναι 3.695.000,00€.

Αναλυτικά δε η πρόβλεψη ανά ΚΑΕ στον προϋπολογισμό του 2017 είναι :

Κ.Α.Ε.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

ΠΟΣΟ

6022.00

Υπερωριακή εργασία Τακτικού προσωπικού

50.000,00

6042.00

Υπερωριακή. Εργασία Εκτάκτων ΣΟΧ & Αποσπασμένων από Δήμο Χανίων

25.000,00

 

                                           ΣΥΝΟΛΟ

75.000,00

Οι παραπάνω αναφερόμενες ώρες είναι ενδεικτικές με αναφορά στα ανώτερα όρια, αύξηση δε των σχετικών πιστώσεων για την παραπάνω αιτία επιτρέπεται μόνο με μεταφορά κονδυλίων μεταξύ αυτών και όχι με μεταφορά πιστώσεων από άλλες κατηγορίες δαπανών. Επίσης, οι ανωτέρω ώρες ανά ειδικότητα είναι ενδεικτικές και επιτρέπεται η μεταξύ των ειδικοτήτων αναπροσαρμογή, μη επιτρεπόμενης της αύξησης των συνολικών ωρών του σχετικού παραπάνω πίνακα. Τέλος, επιτρέπεται η εναλλάξ απασχόληση των υπαλλήλων με την προϋπόθεση ότι σε καμία περίπτωση δεν θα γίνει η υπέρβαση του ανώτατου αριθμού των ωρών ανά υπάλληλο. Η παρούσα απόφαση να  δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, βάσει του άρθρου 20 – Κεφ. Α’ / Ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176Α/16-12-2015).


         ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΧΕΤΑΚΗΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

 
"; ?> Site Developed and Hosted by MSC