Διαδικασία Σύνδεσης με το Δίκτυο Ύδρευσης

Για μια νέα σύνδεση με το δίκτυο της Ύδρευσης, ο δημότης-ιδιοκτήτης πρέπει να προσέλθει στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. προσκομίζοντας τα παρακάτω δικαιολογητικά:  

 

Α. ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

Α1. Συμπλήρωση - υποβολή σχετικής αίτησης με τα στοιχεία του ακινήτου (Ονοματεπώνυμο ιδιοκτήτη, Δ/νση ακινήτου, Ονοματεπώνυμο Ενοικιαστή αν υπάρχει, Α.Δ.Τ. ή Α.Φ.Μ. Ιδιοκτήτη ή Ενοικιαστή). Το παραπάνω έντυπο (Αίτηση) μπορείτε να το κατεβάσετε κάνοντας κλικ εδώ.

Α2. Φωτοαντίγραφο Οικοδομικής Άδειας θεωρημένο από την αντίστοιχη Πολεοδομική Υπηρεσία. Πρέπει να φέρει την σχετική σφραγίδα "για υδροδότηση" του κτίσματος (Εργοταξιακή ή Τελική θεώρηση).

Α3. Υπογραφή της σχετικής Σύμβασης Υδροδότησης με τους όρους που αφορούν τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα του υδροδοτούμενου. Το παραπάνω έντυπο μπορείτε να το κατεβάσετε κάνοντας κλικ εδώ.

Α4. Ολική εξόφληση των σχετικών τελών σύνδεσης (Βλέπε Τέλη Σύνδεσης Υδροδοτούμενου).

Α5. Μετά τα παραπάνω, ο ενδιαφερόμενος προσέρχεται στο Συνεργείο Ύδρευσης να "κλείσει ραντεβού" για την ημέρα που θα γίνει η εγκατάσταση του υδρομέτρου. Ακολοθεί η τοποθέτηση του υδρομετρητή από το αρμόδιο συνεργείο, σε 1-15 ημέρες περίπου μετά την σχετική αίτηση, ενώ το σχετικό κόστος διακλάδωσης και τυχόν συμπληρωματικών εργασιών, χρεώνεται στον πρώτο εκδιδόμενο λογαριασμό νερού μετά τις σχετικές εργασίες.

Β. ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

Β1. Συμπλήρωση - υποβολή σχετικής αίτησης με τα στοιχεία του ακινήτου (Ονοματεπώνυμο ιδιοκτήτη, Δ/νση ακινήτου, Ονοματεπώνυμο Ενοικιαστή αν υπάρχει, Α.Δ.Τ. ή Α.Φ.Μ. Ιδιοκτήτη ή Ενοικιαστή). Το παραπάνω έντυπο (Αίτηση) μπορείτε να το κατεβάσετε κάνοντας κλικ εδώ.

Β2. Φωτοαντίγραφο Οικοδομικής Άδειας θεωρημένο από την αντίστοιχη Πολεοδομική Υπηρεσία. Πρέπει να φέρει την σχετική σφραγίδα "για υδροδότηση" του κτίσματος (Τελική θεώρηση).

Β3. Σχέδιο του συλλέκτη τοποθέτησης των υδρομέτρων που πρέπει να να έχει την αντιστοίχηση θέσης υδρομέτρου και ονομασίας διαμερίσματος.

Σημείωση : Τα παραπάνω Β2 και Β3 απαιτούνται μόνο για το πρώτο χρονολογικά υδρόμετρο που θα τοποθετηθεί μετά το εργοταξιακό.

Β4. Υπογραφή της σχετικής Σύμβασης Υδροδότησης με τους όρους που αφορούν τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα του υδροδοτούμενου. Το παραπάνω έντυπο μπορείτε να το κατεβάσετε κάνοντας κλικ εδώ.

Β5. Ολική εξόφληση των σχετικών τελών σύνδεσης (Βλέπε Τέλη Σύνδεσης Υδροδοτούμενου).

Β6. Μετά τα παραπάνω, ο ενδιαφερόμενος προσέρχεται στο Συνεργείο Ύδρευσης να "κλείσει ραντεβού" για την ημέρα που θα γίνει η εγκατάσταση του υδρομέτρου. Ακολοθεί η τοποθέτηση του υδρομετρητή από το αρμόδιο συνεργείο, σε 1-15 ημέρες περίπου μετά την σχετική αίτηση, ενώ το σχετικό κόστος διακλάδωσης και τυχόν συμπληρωματικών εργασιών, χρεώνεται στον πρώτο εκδιδόμενο λογαριασμό νερού μετά τις σχετικές εργασίες.