Κόστος Έκδοσης-Τρόποι Πληρωμής Αδείας Σύνδεσης Αποχέτευσης & Παράδειγμα

Κόστος Έκδοσης-Τρόποι Πληρωμής Αδείας Σύνδεσης Αποχέτευσης & Παράδειγμα

  • Τέλη Σύνδεσης. Τα τέλη σύνδεσης υπολογίζονται σύμφωνα με την πραγματική (επιμετρηθείσα κατα την αυτοψία) δόμηση και αφορούν την συνολική επιφάνεια του κτιρίου.

           Τα πρώτα 60 μ2 του κτιρίου με 3,65 € / μ2 και όλη η υπόλοιπη δόμηση του κτιρίου με 7,23 € / μ2. 

  • Δαπάνη Διακλάδωσης. Ανάλογα με το πλάτος του δρόμου και από το εάν στο ίδιο φρεάτιο συνδέονται ένα ή περισσότερα κτίρια. 
  • Φ.Π.Α. Στο σύνολο των τελών σύνδεσης και της δαπάνης διακλάδωσης χρεώνεται με τον ισχύοντα ΦΠΑ που σήμερα (2013) είναι 23%.

 

 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ.

Έστω ότι πρόκειται για κτίριο δύο ορόφων : α) Ισόγειο 50,0 μ2  με πυλωτή και β) 1ος όροφος 222,0 μ2. Δηλαδή σύνολο δόμησης 272,0 μ2. Το κτίριο βρίσκεται σε δρόμο πλάτους 8,0 μ. και συνδέεται σε φρεάτιο που είναι στο όριο του οικοπέδου όπου επίσης συνδέεται (ή πρόκειται να συνδεθεί) και το γειτονικό κτίριο.

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ.

Τέλη Σύνδεσης.

              60μ x 3,65 €/μ2 =    219,00 €

            212μ x 7,23 €/μ2 =  1.532,76 €

       ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΛΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 1.751,76 €

Δαπάνη Διακλάδωσης,

      ½ φρεατίου σε πλάτος δρόμου 8,0 μ  

             330,00 € : 2 = 165,00 €

 

   Τέλη Σύνδεσης + Δαπάνη Διακλάδωσης = Σύνολο Δαπάνης

           1.751,76 € + 165,00 €  = 1.916,76 €

Φ.Π.Α. 23%

     Σύνολο Δαπάνης Χ Φ.Π.Α. 23% 

      (1.916,76 € Χ 23%) = 440,86 €

ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΠΛΗΡΩΜΗΣ.

      1.916,76 € + 440,86 € = 2.357.62 €

 

ΤΡΟΠΟΙ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ.

1ος  Τρόπος Εξόφλησης.

Προκαταβολή το 50% της δαπάνης και το υπόλοιπο ποσό εξοφλείται σε 4 ισόποσες τριμηνιαίες δόσεις και χρεώνεται στους λογαριασμούς του νερού.

2.357,62 € x 50% = 1.178,81 €

1.178,81 €  :  4  = 294,70 €.

2ος  Τρόπος Εξόφλησης.

Εξόφληση όλης της δαπάνης (άπαξ) με έκπτωση 5%.

Δηλαδή  2.357,62 € - 117,88 € = 2.239,74 €.

3ος Τρόπος Εξόφλησης.

Χωρίς προκαταβολή και εξόφληση των τελών σε δόσεις αλλά με προσαύξηση 5% στη δαπάνη. Χρεώνεται στους λογαριασμούς του νερού μέχρι και σε 16 τριμηνιαίες δόσεις των 154,72 €

Δηλαδή  2.357,62 € + 117,88 € = 2.475,50 € 

    2.475,50 €  : 16 = 154,72 €.