Ισολογισμoί

Ισολογισμός 2016

Πατήστε εδώ για να δείτε τον Ισολογισμό & Κατάσταση αποτελεσμάτων του 2016 σε μορφή PDF.

Πατήστε εδώ για να δείτε τις Χρηματοοικονικές καταστάσεις του 2016 σε μορφή PDF. 

Πατήστε εδώ για να δείτε την Κατάσταση Ταμειακών ροών του 2016 σε μορφή PDF. 

Πατήστε εδώ για να δείτε το Προσάρτημα (σημειώσεις) του 2016 σε μορφή PDF. 

Ισολογισμός 2015

Πατήστε εδώ για να δείτε τον Ισολογισμό & Κατάσταση αποτελεσμάτων του 2015 σε μορφή PDF.

Πατήστε εδώ για να δείτε την Κατάσταση Μεταβολών καθαρής θέσης του 2015 σε μορφή PDF. 

Πατήστε εδώ για να δείτε την Κατάσταση Ταμειακών ροών του 2015 σε μορφή PDF. 

Πατήστε εδώ για να δείτε το Προσάρτημα (σημειώσεις) του 2015 σε μορφή PDF. 

Ισολογισμός 2014

Πατήστε εδώ για να δείτε τον Ισολογισμό του 2014 σε μορφή PDF.

Λογαριασμοί Γενικής Εκμετάλευσης 2014

Πατήστε εδώ για να δείτε τους Λογαριασμούς Γενικής Εκμετάλευσης 2014 σε μορφή PDF.

Ισολογισμός 2013

Πατήστε εδώ για να δείτε τον Ισολογισμό του 2013 σε μορφή PDF.

Λογαριασμοί Γενικής Εκμετάλευσης 2013

Πατήστε εδώ για να δείτε τους Λογαριασμούς Γενικής Εκμετάλευσης 2013 σε μορφή PDF.