Η Διοίκηση της ΔΕΥΑΧ (2017 - 2019) μετά την αλλαγή Προέδρου

 Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Χανίων (Δ.Ε.Υ.Α.Χ.) είναι μια από τις πρώτες επιχειρήσεις, που συστήθηκαν σε εφαρμογή του Νόμου 1069/80, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων στις 16-12-1980 και το Προεδρικό Διάταγμα 524 στις 14-5-1981, που δημοσιεύτηκε στο υπ' αρ. 137 φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως της 27ηςΜαίου 1981. Είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, με κοινωφελή - μη κερδοσκοπικό - χαρακτήρα, που σκοπό έχει: «τη μελέτη, κατασκευή, συντήρηση, εκμετάλλευση, διοίκηση και λειτουργία των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης, ακαθάρτων και ομβρίων, καθώς και μονάδων επεξεργασίας υγρών αποβλήτων της περιοχής Χανίων», όπως ορίζει ο Νόμος 1069/80.

Διοικείται από 9μελές Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο απαρτίζεται από 5 αιρετούς εκπροσώπους του Δήμου Χανίων, 2 Δημότες γνώστες θεμάτων Ύδρευσης και Αποχέτευσης, 1 εκπρόσωπο του Τ.Ε.Ε. Δυτικής Κρήτης και 1 εκπρόσωπο των εργαζομένων της Επιχείρησης.

Σύμφωνα με την υπ' αριθ. 909/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων και την μετέπειτα υπ' αριθ. 679/2017 καθώς επίσης,

την 261/2014 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. και την μετέπειτα 487/2017, 

το νέο Δ.Σ. απαρτίζεται από τα παρακάτω τακτικά μέλη με τους αντίστοιχους αναπληρωματικούς, ως εξής:

Τακτικά Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου ΔΕΥΑΧ

Α/Α

Ονοματεπώνυμο

Θέση

Ιδιότητα

1

Τζινευράκης Μιχαήλ

Πρόεδρος

Δημοτικός Σύμβουλος

2

Καραμπινάκης Νικόλαος

Αντιπρόεδρος

Δημοτικός Σύμβουλος

3

Αλιφιεράκη Ελευθερία

Μέλος

Δημοτικός Σύμβουλος

4

Βάμβουκας Αναστάσιος

Μέλος

Δήμαρχος - Δημοτικός Σύμβουλος

5

Παπαδάκης Δημήτριος

Μέλος

Δημοτικός Σύμβουλος

6

Φωτεινάκης Ιωάννης

Μέλος

Ιδιώτης

7

Αγγελάκη Μαρία

Μέλος

Ιδιώτης

8

Λύκου Σοφία

Μέλος

Εκπρόσωπος του ΤΕΕ Δυτικής Κρήτης

9

Λατινάκης Νικόλαος

Μέλος

Εκπρόσωπος Εργαζομένων

 

Αντίστοιχα Αναπληρωματικά Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου  ΔΕΥΑΧ

Α/Α

Ονοματεπώνυμο

Ιδιότητα

1

Παινεσάκης Νικόλαος

Δημοτικός Σύμβουλος

2

Φραγγεδάκης Γεώργιος

Δημοτικός Σύμβουλος

3

Ψυχογιού Ελένη

Δημοτικός Σύμβουλος

4

Κουτράκης Ιωάννης

Δημοτικός Σύμβουλος

5

Κοκκινάκη Μαρία

Δημοτικός Σύμβουλος

6

Σχετάκης Αντώνης

Ιδιώτης

7

Μαρκάκη Ρούσσα

Ιδιώτης

8

Δήμος Ιωάννης

Εκπρόσωπος του ΤΕΕ Δυτικής Κρήτης

9

Γκαζής Νικόλαος

Εκπρόσωπος Εργαζομένων

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης  (Δ.Ε.Υ.Α.Χ.) ακολουθεί τη θητεία του Δημοτικού Συμβουλίου και λήγει μόλις εγκατασταθούν τα νέα μέλη.