Προκήρυξη "Προμήθειας διαλύματος τριχλωριούχου σιδήρου 2018"

Προκήρυξη "Προμήθειας διαλύματος τριχλωριούχου σιδήρου 2018"

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
ΧΑΝΙΩΝ (Δ.Ε.Υ.Α.Χ.) 

ΑΔΑ:60ΚΠΟΕΨΡ-ΒΜΙ

Αριθ. Πρωτ. 6262

Χανιά: 13/07/2018

  

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Χανίων προκηρύσσει ανοιχτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ ΤΡΙΧΛΩΡΙΟΥΧΟΥ ΣΙΔΗΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΕΛ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ» για τις ανάγκες της ΔΕΥΑ Χανίων με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, που θα δοθεί ανά μονάδα προϊόντος για την εκτέλεση της Προμήθειας που συμμετέχει ο οικονομικός φορέας, εφόσον το προσφερόμενο προϊόν πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους του παρόντος διαγωνισμού προϋπολογισμού, 90.000,00€ (300.000 κιλά *0,30€) πλέον ΦΠΑ για διάστημα δώδεκα μηνών που μπορεί να αυξομειωθεί κατά (4) τέσσερις μήνες ανάλογα με τις ανάγκες της ΔΕΥΑΧ, και με δικαίωμα προαίρεσης 15% (45.000κιλά) με αντίστοιχη αύξηση της προσυπολογιζόμενης δαπάνης με τους ίδιους όρους προμήθειας χωρίς καμιά αντίρρηση και απαίτηση του προμηθευτή. Ανάλυση ανά είδος στον Προϋπολογισμό Τευχών. Για το ανεκτέλεστο τμήμα της προμήθειας όσο και για το δικαίωμα προαίρεσης που δύναται να  ασκηθεί στο 2019, θα υπάρξει πίστωση το έτος 2019. Η δαπάνη  χρηματοδοτείται από την ΔΕΥΑΧ, -- Κ.Α.Ε. 6264-039 CPV 24312122-5, NUTS2 EL4 & NUTS3 EL434. Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στην Τεχνική Περιγραφή και στα τεύχη της παρούσας διακήρυξης.

ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής σε ποσοστό 1,739% (Προϋπολογισμός και Δικαίωμα Προαίρεσης) που ανέρχεται στο ποσό 1.800,00 €. Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής. Η εγγύηση συμμετοχής θα πρέπει να περιλαμβάνει ανάλογα με τον φορέα έκδοσής της, όσα στο άρθρο 2.1.5  της διακήρυξης αναφέρονται. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), ύστερα από προθεσμία τουλάχιστον είκοσι δύο ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της Προκήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ, μέσω της διαδικτυακής πύλης Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. www.promitheus.gov.gr στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Χ στη οδό Μεγίστης Λαύρας 15, στις Μουρνιές του Δ.Δ. Ελ. Βενιζέλου, από την επιτροπή διενέργειας διαγωνισμών προμηθειών της Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ημερομηνία αποστολής δημοσίευσης στον τύπο 13/07/2018 Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΚΗΜΔΗΣ: 13/07/2018,

Ημερομηνία δημοσίευσης στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και site ΔΕΥΑΧ: 16/07/2018

Ημερομηνία υποβολής προσφορών του διαγωνισμού: 17/07/2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 πμ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 06/08/2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 μ.μ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 10/08/2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Χ., στις Μουρνιές Χανίων, (για Τεχνική Προσφορά κ. Χριστίνα Κοτσιφάκη, Τηλέφωνο 28210-45268, email kotsifaki@yahoo.com) και για λοιπά, Τμήμα Προμηθειών Δ.Ε.Υ.Α.Χ. κ. Σταύρος Μαυρογένης, Τηλ.: 2821036278, Φαξ: 2821036289, e-mail mavrogen@deyach.gr). Οι αναλυτικοί όροι της Διακήρυξης καθώς και η Περίληψη της Διακήρυξης, και ο προϋπολογισμός θα αναρτηθούν στο ΚΗΜΔΗΣ και  στην διαδικτυακή ιστοσελίδα της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. www.deyach.gr Η δαπάνη των δημοσιεύσεων βαρύνει τον ανάδοχο βάσει του 3548/2007 άρθρο 4 παρ.3 όπως προστέθηκε με τον Ν.3801/2009 άρθρο 46.

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. ΔΕΥΑΧ

Μιχαήλ Τζινευράκης

Σχετικά αρχεία: